Duurzame nieuwbouw Coenecoop College in Waddinxveen

Het Coenecoop College is een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met vestigingen in Boskoop en Waddinxveen. In samenspraak met de gemeente Waddinxveen heeft het schoolbestuur van het Scala College en het Coenecoop College het voornemen om nieuwbouw te realiseren op een perceel naast het huidige schoolgebouw aan de Oude Dreef. Wij hebben opdracht gekregen om binnen de (financiële) projectkaders een maximaal duurzaam schoolgebouw te ontwerpen en realiseren dat optimaal aansluit op de onderwijsvisie en minimaal voldoet aan de BENG-eisen.

Lees meer >>

Nieuwbouw woonzorgcentrum via sale and lease backconstructie

Noorderbreedte realiseert in de wijk Zuidlanden aan Hoyteslân te Leeuwarden nieuwbouwproject 'De Zuidlanden' voor het huisvesten van 96 cliënten met een zware zorgindicatie. Wij hebben de haalbaarheid van het project onderzocht. Om te kunnen voorzien in de financiering van deze nieuwbouw heeft opdrachtgever, ondersteund door HEVO, door middel van een sale and lease back-constructie een overeenkomst gesloten met Apollo Healthcare Property Fund in de rol van belegger. Wij verzorgen het Risicodragend Projectmanagement.

Lees meer >>

Duurzame nieuwbouw kindcentrum De Vuurvogel

Na ruim 40 jaar onderwijs op twee locaties in Malden, is de school toe aan een nieuw gebouw op één centrale locatie. Midden in het nieuw in te richten Kroonwijkpark komt een prachtig nieuw en duurzaam, bijna energieneutraal kindcentrum. Het kindcentrum vormt de spil in het nieuwe Kroonwijkpark, waarin hoogteverschillen, slingerende paden, speelgelegenheid, zitgelegenheid en veel natuur terug te vinden zal zijn.

Lees meer >>

Risicodragend Projectmanagement voor GGD Gelderland-Zuid

GGD Gelderland-Zuid krijgt een prachtig duurzaam en transparant kantoorgebouw aan de Professor Bellefroidstraat in Nijmegen. In dit kantoorgebouw zullen ook de publieke functies van GGD Gelderland-Zuid worden ondergebracht.

 

Lees meer >>

Bijna energieneutrale nieuwbouw met RPM

De huidige basisscholen van Tienray en Swolgen zijn functioneel en technisch verouderd. De gebouwen zijn niet meer geschikt om modern eigentijds onderwijs aan te kunnen bieden en het is te kostbaar om de gebouwen te renoveren. Bovendien leiden de demografische ontwikkelingen in beide dorpen ertoe dat een fusie van de twee basisscholen op de grens tussen beide dorpen wenselijk is om voldoende toekomstperspectief te hebben.

Lees meer >>

Duurzame school voor Actief College Oud-Beijerland

In Oud-Beijerland wordt ter vervanging van het oude gebouw de nieuwbouw van het Actief College gerealiseerd. De verouderde huisvesting uit 1955 voldeed niet aan de huidige normen en was in technische zin achterhaald en verouderd.

Lees meer >>

Nieuwbouw Kenniscentrum Speciaal Onderwijs in Oud-Beijerland

Het nieuwe kenniscentrum in Oud-Beijerland zal vanaf 2021 dé plek worden voor kinderen die intensieve zorg of gespecialiseerd onderwijs nodig hebben. Uniek is dat expertise en deskundigheid gebundeld worden met drie scholen, een zorginstelling én zelfs voortgezet speciaal onderwijs.

Lees meer >>

Nieuwbouw Kindcentrum De Uitdaging, Nijmegen

In het gebouw van Kindcentrum De Uitdaging zijn een basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang ondergebracht. Dit multifunctionele gebouw biedt optimaal ruimte aan vernieuwend onderwijs, er wordt maximaal gebruik gemaakt van onderwijsruimte en er wordt geanticipeerd op leerlingentoename. Wij hebben in de vorm van Risicodragend Projectmanagement (garantie op budget, tijd en kwaliteit) een bijdrage geleverd aan de nieuwbouw van Kindcentrum De Uitdaging. Wij ondersteunden in de initiatieffase bij het opstellen van het Programma van Eisen en de selectie van de landschaps- en interieurarchitecten. Het nieuwe gebouw voldoet aan klasse B van het Frisse Scholen-programma

Lees meer >>

Nieuwbouw basisschool en gymzaal

De vervangende nieuwbouw van de basisschool en de gymzaal is door ons middels Risicodragend Projectmanagement (garantie op budget, tijd en kwaliteit) uitgevoerd in opdracht van Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs (SKPO).

Wij ondersteunden de opdrachtgever in de initiatieffase bij het opstellen van het Programma van Eisen en de architectenselectie. Het nieuwe gebouw voldoet aan klasse B van het Frisse Scholen-programma.

Lees meer >>

Nieuwbouw en renovatie met BENG-ambitie

Na een haalbaarheidsonderzoek  voor de School met de Bijbel ‘De Kraats’ te Bennekom (gemeente Ede) is geadviseerd om over te gaan tot vernieuwbouw van het bestaande schoolgebouw; een combinatie van deels nieuwbouw en deels renoveren. De indicatieve planning is om eind mei 2019 te starten met de verbouwing die gefaseerd zal worden uitgevoerd (school blijft open) met als doel om het geheel op te leveren in mei 2020. 

Lees meer >>

Vossius Gymnasium Amsterdam

Nieuwbouw ondergrondse gymzalen

Het Vossius Gymnasium Amsterdam heeft behoefte aan uitbreiding van de lesfaciliteiten en daarnaast heeft de gemeente Amsterdam in deze omgeving behoefte aan sportfaciliteiten (voor het verenigingsleven in de avonden en weekenden). Deze gezamenlijke behoeften hebben ertoe geleid dat het schoolbestuur consensus heeft bereikt met de gemeente Amsterdam om twee nieuwe gymzalen (met vrije hoogte 7 meter!) met bijbehorende ruimten in de binnentuin ondergronds te realiseren waardoor er binnen het bestaande gebouw ruimte vrijkomt voor uitbreiding van onderwijsfaciliteiten.

Lees meer >>

Beter samenwerken op één unilocatie

De openbare basisschool Godelinde was verdeeld over twee locaties en vijf gebouwen en is na de realisering van de uitbreiding naar één unilocatie gegaan. Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek, werkzaam onder de naam Talent Primair, is het bestuur van de openbare basisschool Godelinde. Op dit moment heeft de Godelindeschool ongeveer 700 leerlingen. Naast de Godelindeschool heeft Talent Primair 24 leslocaties in de Gooi en Vechtstreek.

Lees meer >>

Nieuwe vorm van dienstverlening

Een nieuw gebouw waarin de cultuurverandering en de nieuwe vorm van dienstverlening echt vorm krijgt. Dit was de doelstelling bij aanvang van het proces rondom de nieuwbouw van zorginstelling Wissehaege in Eindhoven.

Lees meer >>

Volledige ontzorging zorgappartementen

Westenhage is een woonzorgcomplex in de wijk Westenholte in Zwolle. Op initiatief van de gemeente Zwolle hebben HEVO, Driezorg Zwolle en Woonzorg Nederland een wooncomplex gerealiseerd waarin 92 sociale huurwoningen voor senioren, 14 woningen voor jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum en een gezondheidscentrum zijn ondergebracht.

Lees meer >>

Diversiteit in zorg en wonen

Verouderde huisvesting en een nieuwe zorgvisie waren aanleiding om in het centrum van Gemert een nieuw woonzorgcomplex te realiseren. Het nieuwe complex moest ruimte bieden aan diversiteit in zorg en wonen.

Lees meer >>

Onderwijs voor de toekomst in een rijksmonument gecombineerd met nieuwbouw

Omdat het bestaande gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, krijgt het VCL een nieuw schoolgebouw en wordt de bestaande monumentale villa gerenoveerd. Wij begeleiden dit project risicodragend (RPM). Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum heeft een rijke en zeer gewaardeerde traditie die nauw verweven is met de locatie nabij het Van Stolkpark. De geplande nieuwbouw en renovatie moet recht doen aan deze rijke traditie, waarbij de villa (een rijksmonument) als hart van de school behouden moet blijven. Extra uitdaging is dat de nieuwbouw op de bestaande locatie gerealiseerd wordt op een terrein met een flink hoogteverschil.

Lees meer >>

Vernieuwd onderwijs in een school zonder lokalen

Kinderen moeten de ruimte krijgen om in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontdekken, leren en groeien. Dat is de filosofie achter de nieuwbouw van spilcentrum Spaaihoeve in Eindhoven. Een allesverwoestende brand bracht de nieuwbouwplannen van deze jenaplanschool in een stroomversnelling. De school moest letterlijk alles achter zich laten. Dat schiep - hoe vreemd het ook klinkt - alle ruimte om opnieuw te beginnen. Medewerkers, ouders en kinderen dachten samen na over hun ideale schoolgebouw. En dat wordt er eentje zonder klaslokalen …

Lees meer >>

Altra College Zuidoost Amsterdam-Zuidoost

Het Altra College Zuidoost is een speciale, kleinschalige vakschool in Amsterdam. Het is een school waar ongeveer 65 leerlingen, in de leeftijd van 12-20 jaar, klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt of een mbo 1 of 2 diploma kunnen halen. Er is een staf van circa 35 medewerkers. De groepen waarin gewerkt wordt zijn klein, zodat er veel aandacht kan worden besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Ook wordt er ruimte geboden om intensief met hulpverleners samen te werken bij het aanpakken van gedrags- en/of psychosociale problemen.

Lees meer >>

Nieuwbouw IJburg College 2 - Amsterdam

In deze school komt het vernieuwende onderwijsconcept optimaal tot uiting. Het IJburgcollege verlegde de risico’s van de nieuwbouw naar HEVO. Een constructie die volgens schoolleider Nico Moen garandeert dat maatschappelijk geld goed wordt besteed en de school precies krijgt wat ze wil.

Lees meer >>

Nieuwbouw Het Hoge Veer - Geertruidenberg

Een van de locaties van Zorgorganisatie Het Hoge Veer (ZHHV) wordt gehuurd en dateert uit de jaren ‘70. Dit complex voldoet niet meer aan de huidige visie van ZHHV. Hierdoor is behoefte ontstaan aan nieuwbouw. Deze nieuwbouw is gepland op het Koninginnebastion in Geertruidenberg en wordt in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd. HEVO voert de nieuwbouw uit met Risicodragend Projectmanagement, zodat de opdrachtgever en de financiers zekerheid hebben over het budget, de planning en de kwaliteit.

Lees meer >>

Nieuwbouw Kindcentrum De Verwondering - Lent

Bij de nieuwbouw van Kindcentrum De Verwondering is het idee losgelaten dat je alleen in een klaslokaal kunt leren. Er zijn bijna geen gangen meer maar er is één centrale ruimte waar alle kinderen tussen 4 en 12 jaar ’s ochtends worden ontvangen. Daarna gaan ze naar een aparte plek om instructie te krijgen. Dankzij de integrale aanpak van HEVO is het project in ruim 12 maanden voorbereid en gerealiseerd.

Lees meer >>

Kindcentrum KKL Nootdorp

Ipse de Bruggen biedt steeds meer 24 uurszorg aan kinderen onder de 18 jaar. In Nootdorp is een nieuwe locatie gerealiseerd waar deze kinderen begeleiding, behandeling en onderwijs krijgen.
Naast een woonvoorziening en logeervoorziening zijn er een kinderdienstencentrum en een school voor speciaal onderwijs in deze gebouwen gehuisvest. Door alle functies in één gebouw te huisvesten, kan er beter afgestemde zorg en behandeling gegeven worden. Wij ondersteunden Ipse de Bruggen met advies op maat en realiseerden de nieuwbouw met Risicodragend Projectmanagement.

Lees meer >>

Hoofdkantoor waterschap brabantse delta - Breda

Na de fusie van vijf waterschappen kreeg Hein van Stokkom, secretaris-directeur van Waterschap Brabantse Delta, de opdracht nieuwe huisvesting te zoeken. Het bestuur koos een moeilijke weg, maar wel de beste. Een nieuw gebouw op een historisch landgoed met innovatieve en duurzame toepassingen die flexibel werken stimuleren.

Lees meer >>

William Schrikker Groep - Amsterdam

De William Schrikker Groep, een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg, verhuisde in 2012 van Diemen naar een bestaand kantoorgebouw in Amsterdam Bijlmer. De organisatie richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met een beperking.

Lees meer >>

Stadskantoor gemeente - Hilversum

De renovatie bestond uit het complete interieur inclusief installatie, plafonds en dekvloeren slopen. Tevens werd de buitengevel verwijderd, waarbij delen van de borstwering gehandhaafd bleven. Na het sloopwerk zijn de verdiepingen door middel van een staalconstructie en breedplaatvloeren uitgebreid. De nieuwe gevel bestaat uit een vliesgevel voorzien van ramen.

Lees meer >>

Nieuwbouw IJsselcollege - Capelle a/d IJssel

De nieuwbouw van het IJsselcollege is ontwikkeld om naadloos aan te sluiten bij de ruimtelijke en functionele behoeften van de onderwijsvisie van de school. In het ontwerp zijn twee locaties samengevoegd tot één. Door de efficiënte basisvorm ontstond ruimte om binnen het taakstellende normbudget ruimte te vinden voor extra kwaliteit op bepaalde onderdelen.

Lees meer >>

Stichting Rendant Leeuwarden en Heerenveen

Hoe blaas je nieuw leven in een vastgoedportefeuille met zwaar verouderde serviceflats? Stichting Rendant, actief in Friesland, schakelde ons in voor een marktonderzoek. Daarmee werd zo veel vertrouwen gekweekt dat wij ook het volledige vervolgtraject ondersteunen, met straks het Risicodragend Projectmanagement bij de herontwikkeling als sluitstuk. Dit omvat twee herontwikkelingen van in totaal circa 240 eigentijdse woonappartementen voor senioren met zorg op afroep.

Lees meer >>

Herbestemming monument greswarenfabriek - Beesel

Na een uitgebreide studie ‘Haalbaarheid Greswarenfabriek’ voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg is het vertrouwen in HEVO bevestigd met een prachtige Risicodragend Projectmanagement-overeenkomst. In de zelfstandige gemeente (Beesel) gaan we de fabriek, waarvan de oudste delen dateren uit 1880, herbestemmen naar vmbo-school BC Broekhin met diverse andere functies die in de vorm van een partnership met maatschappelijke partijen worden vormgegeven, waaronder een sociaal restaurant met dagbesteding. Een uniek project waar we bijzonder trots op zijn.

Bekijk de video >>

Lees meer >>

Avicenna College - Rotterdam

Er is in een zeer korte tijd een goed doordacht plan ontwikkeld dat enerzijds de nieuwe inzichten op onderwijs optimaal ondersteunt en anderzijds op een gepaste wijze invulling geeft aan de speciale wensen van het islamitisch onderwijs. Het creëren van een gezonde, duurzame leeromgeving voor de leerlingen en de medewerkers van het Avicenna College staat voorop in dit project.

Lees meer >>

Vernieuwbouw Het Nieuwe Lyceum - Bilthoven

Wij begeleiden de ontwerp- en realisatiefase van de vernieuwbouw risicodragend, waarbij het bestaande gebouw de basis is voor een andere onderwijskundige indeling, nieuwe installaties en verduurzaming. Door de vernieuwbouw wordt 48 procent energie bespaard, via CO2-gestuurde ventilatie met verwarming en koeling door middel van een luchtwarmtepomp, ledverlichting, naisolatie van dak en gevel en onderhoudsarme kozijnen.

Lees meer >>

Louis Bouwmeesterschool - Amsterdam

Omdat het bestaande gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, maar wel gewaardeerd wordt vanwege de authentieke uitstraling van een H-school, is het bestaande schoolgebouw grondig gerenoveerd en uitgebreid met twee nieuwe bouwdelen. De renovatie was noodzakelijk om de school te kunnen moderniseren en tegelijkertijd het karakter van het gebouw te herstellen. HEVO heeft dit project risicodragend begeleid vanaf de definitiefase tot en met de realisatie.

Lees meer >>

Nieuwbouw Burgemeester de Vlugtschool - Amsterdam

De ambities op het gebied van duurzaamheid liggen hoog. De compacte school maakt optimaal gebruik van licht en frisse lucht en het technisch Programma van Eisen stelt hoge eisen aan isolatie en onderhoudsarm materiaalgebruik. Door het projectmanagement risicodragend uit te voeren, bieden wij resultaatgaranties op kwaliteit, planning en budget. Het schoolbestuur behoudt maximale invloed, maar wij zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Lees meer >>

Pieter Jelles Troelstraschool - Amsterdam

De Pieter Jelles Troelstraschool is een basisschool met circa 750 leerlingen. De school is een openbare kunstmagneetschool met een jaargroep-afdeling en een montessori-afdeling. Omdat het oude schoolgebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt en bovendien veel te klein was voor 750 leerlingen, werd gekozen voor nieuwbouw. Wij hebben dit project risicodragend vanaf het Programma van Eisen tot en met de realisatie begeleid.

Lees meer >>

De Sonnewijzer - Son en Breugel

De Sonnewijzer biedt plaats aan circa 200 leerlingen, twee groepen kinderdagverblijf en drie groepen buitenschoolse opvang. De vervangende nieuwbouw werd gerealiseerd vlakbij de locatie van de oude school en is in harmonie met de omringende bosrijke natuur. Omdat het bestaande gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, werd gekozen voor nieuwbouw. Wij hebben dit project risicodragend begeleid vanaf de definitiefase tot en met de realisatie, inclusief ruimtelijk-functioneel en technisch Programma van Eisen, kostenmanagement, directievoering en nazorg.

Lees meer >>

Praktijkschool De Singel - Oss

Omdat de bestaande school sterk verouderd was en niet meer voldeed aan de eisen van praktijkgericht onderwijs, is medio 2015 besloten om De Singel te herhuisvesten in een bestaand bedrijfsgebouw aan de Euterpehof 20 in Oss. De nieuwe praktijkschool biedt onderdak aan circa 250 leerlingen voor het regulier praktijkonderwijs maar ook aan circa 30 leerlingen met een taal- en/of ontwikkelachterstand. We hielpen de school om haar ambitie waar te maken: ‘Het meest realistische school-werkbedrijf voor praktijkonderwijs van Nederland’.

Lees meer >>

IJburg College 2 - Amsterdam

Het IJburg College 2 in Amsterdam is een school voor voortgezet onderwijs voor in totaal 900 vmbo-t en havo-leerlingen. De school hanteert een vernieuwend onderwijsconcept, waarin leerlingen van en met elkaar leren. Het onderwijs is voor een deel gepersonaliseerd. Dat heeft consequenties voor ICT-voorzieningen, de rol van een docent en de fysieke inrichting van het gebouw. De opdrachtgever verlegde de risico's van de nieuwbouw naar HEVO.

Lees meer >>

Mgr. Bekkersschool - Eindhoven

De locaties van de Mgr. Bekkersschool (MBS) in Eindhoven, een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, voldeden niet meer aan de huidige eisen voor onderwijs aan deze kwetsbare groep kinderen en verkeerden in matige staat van onderhoud. Omdat de gemeente Eindhoven sterk inzet op hergebruik en transformatie van bestaande gebouwen voor maatschappelijke doeleinden, werd een bestaand schoolgebouw grondig getransformeerd.

Lees meer >>

Brede School - Stolwijk

In opdracht van de gemeente Vlist en Stichting Onderwijs Primair is openbare basisschool De Hazelmuis in Stolwijk enkele jaren geleden uitgebreid met een buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Dit betekende dat het oude schoolgebouw moest worden gesloopt en er nieuwbouw moest worden gepleegd.

Lees meer >>

Krimpenerwaard College - Krimpen aan den IJssel

Om er zeker van te zijn dat de gewenste school zou worden opgeleverd voor het beschikbare budget en binnen de afgesproken planning, koos het schoolbestuur voor Risicodragend Projectmanagement. Deze werkwijze biedt een maximale ontzorging met behoud van maximale invloed en geeft vroegtijdige resultaatgaranties op de kwaliteit, het budget en de planning.

Lees meer >>

Avans Hogeschool - Breda

De onderwijsgebouwen van Avans Hogeschool aan de Lovensdijkstraat 61-63 in Breda stammen uit de jaren vijftig en zestig. Ze waren bouwkundig verouderd, slecht geïsoleerd en ongeschikt voor modern onderwijs. Bovendien waren licht, lucht en afzuiging niet meer afdoende voor de technische opleidingen van vandaag. Onder het motto ‘practice what you preach’ werden de gebouwen fasegewijs onder handen genomen voor een duurzame vernieuwing, die laat zien waar Avans voor staat.

Lees meer >>

Aquamarijn - Nijmegen

Het in 2014 geopende kindcentrum Aquamarijn bestaat uit een basisschool, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. Het, tegelijk met het kindcentrum gerealiseerde, voorzieningenhart De Biezantijn is bereikbaar via Aquamarijn. Wij adviseerden het schoolbestuur bij de aanpak van dit project en verzorgden het Risicodragend Projectmanagement.

Lees meer >>

Nieuwe kantoorhuisvesting - CINOP

HEVO was verantwoordelijk voor het integraal projectmanagement vanaf het opstellen van de businesscase en het zoeken naar een geschikte huisvesting tot aan het ontwerp en de realisatie van het inbouwpakket, de vaste inrichting en de losse inventaris. Duurzame keuzes binnen BREEAM, hergebruik van inrichting/meubilair en C2C in materialisering waren prioriteit in het ontwerp- en verhuisproces. Daarnaast heeft HEVO de turnkey-verantwoordelijkheid op zich genomen voor het interieur en het meubilair

Lees meer >>

De Bloktempel - Son en Breugel

Wij hebben opdrachtgever SKPO in de definitiefase begeleid en geadviseerd. In deze fase is het Programma van Eisen samen met de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers opgesteld. Na de definitiefase verzorgden wij de selectie van het ontwerpteam. Tijdens de ontwerpfase maakten de architect, de constructeur en de installatieadviseur gebruik van BIM volgens de HEVO BIM-richtlijn.

Lees meer >>

Gemeente Krimpenerwaard

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten Nederlek, Bergambacht, Vlist, Schoonhoven en Ouderkerk verdergegaan als de fusiegemeente Krimpenerwaard. Een hele nieuwe organisatie die vroeg om een aanpassing van de bestaande huisvesting.

Lees meer >>

De Stokland - Son

In het schooljaar 2014/2015 werd het nieuwe, moderne gebouw van brede school De Stokland in gebruik genomen: een prachtig, stoer gebouw met een transparante uitstraling. De ongeveer driehonderd leerlingen hebben de beschikking over dertien leslokalen en een aantal multifunctionele ruimten.

Lees meer >>

Brede School Prins Maurits - Nijmegen

Een zorgvuldige definitiefase, waarbij samenwerking, beheer, onderhoud en exploitatie worden afgestemd, is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle Brede School. Bij de ontwikkeling van deze nieuwbouw stond het kind centraal. Tijdens het opstellen van het Programma van Eisen maakten wij dit concreet door te redeneren vanuit het kind en dat vervolgens te vertalen naar een passende visie op huisvesting.

Lees meer >>

Multifunctionele accomodatie - Krimpen aan de Lek

Wij werkten via de BeSeF-methodiek het Programma van Eisen uit tot een samenwerkingsconcept en vervolgens een huisvestingsconcept. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan licht, akoestiek, vrije indeelbaarheid van het gebouw, en ventilatie-eisen conform klasse B van de Frisse Scholen. Dit resulteerde in uitzonderlijk goede milieu- en duurzaamheidsscores: een 8,0 voor gezondheid, een 8,5 voor toekomstwaarde en een 9,1 voor gebruikskwaliteit. Deze scores zijn vastgesteld met behulp van de GPR-methodiek, een landelijke standaardmethodiek om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te beoordelen.

Lees meer >>

Connect College - Echt

Wij adviseerden om de sportzalen en de aula als één gezamenlijk volume midden in het gebouw te plaatsen. Hierdoor is het mogelijk om deze ruimten samen te voegen tot een grote ruimte voor evenementen. Rond dit volume zijn in twee lagen pleinen gesitueerd, waaromheen het onderwijs gegroepeerd is per thema.

Lees meer >>

ZuidWestHoek College - Ossendrecht

Het ZuidWestHoek College te Ossendrecht is een instelling voor voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het is een school voor bijna 500 leerlingen, waar op een moderne manier onderwijs wordt aangeboden. Dit betekent dat theorie en praktijk veelal gecombineerd worden aangeboden. Omdat het bestaande gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, werd nieuwbouw gepland op de naast de locatie gelegen sportvelden.

Lees meer >>

Woonzorgcentrum Magnolia - Vught

Voor Reinier van Arkel Groep (RvA) hebben wij dit plan met Risicodragend Projectmanagement ontwikkeld, ontworpen en gerealiseerd. Voor de opdrachtgever betekent dit dat hij volledig ontzorgd wordt, waarbij wij de verplichting hebben en verantwoordelijkheid nemen om het plan binnen de vastgestelde planning en de financiële kaders te realiseren. Wij verzorgden ook het exploitatie-advies en hebben gedurende het hele proces van ontwerp en realisatie rekening gehouden met de zorg- en vastgoedexploitatie.

Lees meer >>

Maurick College - Vught

Aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek maakten wij inzichtelijk of de verbouw-/nieuwbouwplannen en de beschikbare middelen op elkaar aansloten. Na een akkoord op het Plan van Aanpak, hebben wij de selectie van de adviseurs opgestart en de plannen voor het nieuwbouwdeel uitgewerkt tot een technisch ontwerp en het renovatiedeel tot een Voorlopig Ontwerp. Beide ontwerpen maakten onderdeel uit van de aanbesteding.

Lees meer >>

Notre Dame des Anges - Ubbenbergen

Wij waren vanaf het begin betrokken bij het project en wisten uiteindelijk ‘de school die er niet zou komen’ risicodragend te realiseren. In 2014 won het nieuwe gebouw de Publieksprijs van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Deze prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt aan projecten die een opvallende, positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de Gelderse leefomgeving.

Lees meer >>

IJsselcollege - Capelle aan den IJssel

De afdeling voor praktijkonderwijs (PRO) van het IJsselcollege was gehuisvest in een voormalige basisschool die in een zeer slechte staat van onderhoud verkeerde en functioneel ongeschikt was voor het praktijkonderwijs. Daarnaast had PRO met een groeiend aantal aanmeldingen te maken en de verwachting was dat dit zou doorzetten. Tot slot waren er plannen van derden voor een grootschalige ontwikkeling van stedelijke functies en woningbouw in de directe nabijheid van de bestaande locatie. De gemeente Capelle aan den IJssel wilde actief meedenken aan oplossingen voor de huisvestingsproblemen en heeft hiervoor budgetten gereserveerd.

Lees meer >>

Basisschool St. Theresia - Bilthoven

Wij verzorgden het projectmanagement van deze nieuwbouw en deden dat risicodragend. Wij stelden samen met de betrokken partijen een Programma van Eisen op en verzorgden de architectenselectie en de aanbesteding van de uitvoerende partijen. Om de opdrachtgever zoveel mogelijk te ontzorgen stelden wij ons bovendien garant voor de kwaliteit en het budget.

Lees meer >>

Niekée - Roermond

In dit creatieve proces hebben wij ons niet laten beperken door de randvoorwaarden. Dat kwam later. Tijdens een interactieve workshop ontstonden verrassende ideeën, die leidden tot een heldere onderwijs- en huisvestingsvisie. Het leerconcept van Niekée voorziet immers in een actieve wijze van leren, waarbij uitdaging en nieuwsgierigheid kernpunten zijn. Wij vertaalden die in een passend Programma van Eisen en verzorgden het Risicodragend Projectmanagement voor de ontwerp- en bouwfase. Wij stuurden alle partijen aan en waren eindverantwoordelijk voor het budget, de planning en de kwaliteit.

Lees meer >>

Huizingaschool - Amsterdam

De ambities qua duurzaamheid lagen hoog; de compacte school maakt optimaal gebruik van licht en frisse lucht en het technisch Programma van Eisen stelde hoge eisen aan isolatie en onderhoudsarm materiaalgebruik. Door het projectmanagement risicodragend uit te voeren hebben wij resultaatgaranties gegeven op kwaliteit, planning en budget. Het schoolbestuur behield daarmee maximale invloed maar wij waren verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Lees meer >>

Elisabethsdael en Vinckenrode - Boxtel

Elisabethsdael en Vinckenrode in Boxtel zijn wooneenheden met zorg, bestemd voor ouderen. Elisabethsdael bestaat uit 26 intramurale verzorgingsplaatsen en algemene voorzieningen zoals een multifunctionele recreatie- en ontmoetingsruimte in de vorm van een recreatiezaal en een restaurant/café, kantoorfunctie met ondersteunende functies en commerciële zorggerelateerde ruimten zoals een kapsalon. Vinckenrode bestaat uit 5 groepswoningen met ruimte voor psychogeriatrische bewoners, verpleegplaatsen en intramurale verzorgingsplaatsen en 57 sociale huurappartementen

Lees meer >>

Schakenbosch Noord Leidschendam

Verdeeld over twaalf woongroepen en drie gebouwen, worden in het centrum ruim 100 jongeren gehuisvest. Daarnaast zijn in de gebouwen diverse ruimten voor behandeling, therapie en ondersteunende functies ondergebracht. De rode draad in de behandeling is hulp verlenen binnen een warm pedagogisch klimaat, waar groei, een veilige sfeer en perspectief centraal staan. Zo leren jongeren stap voor stap deel te nemen aan de maatschappij. Om deze ambitie te realiseren was de wens om het huidige zorgterrein opnieuw in te richten voor verschillende zorgfuncties en een woonfunctie.

Lees meer >>

SCHRIJF JE IN EN ONTVANG GRATIS SLIM ORGANISEREN & AANBESTEDEN VAN HUISVESTING

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en je ontvangt alles over 'Slim organiseren & aanbesteden van huisvesting' in uw mailbox. U kunt dat alles lezen in onze whitepaper.

Ga naar het complete overzicht op de website van HEVO voor alle projecten die wij succesvol met Risicodragend Projectmanagement hebben gerealiseerd.

RPM projecten op de website van HEVO